Regulamin wypożyczalni ZielonyPonton.pl

Wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej, firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt

Uczestnik – osoba biorąca udział w spływach pontonowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni ZielonyPonton.pl

Art.1 Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego
 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością wypożyczalni pontonów ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zwaną dalej wypożyczalnią lub wypożyczalnią ZielonyPonton.pl
 2. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).
 3. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Podczas korzystania na spływie pontonowym ze sprzętu pływającego wypożyczalni ZielonyPonton.pl obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 6. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.
 7. Podstawowym elementem każdego wypożyczenia jest: ponton 5 lub 7 osobowy, kamizelki asekuracyjne dla każdego uczestnika, worek wodoszczelny, pagaje dla każdego uczestnika. Wypożyczający musi używać powierzonych sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Wypożyczalnia ZielonyPonton.pl oświadcza, że sprzęt, który wypożycza jest sprawny i gwarantuje bezpieczeństwo.
 9. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu.
 10. Ze względów logistycznych godziny wypożyczenia są ustalone wcześniej.
Art.2 Warunki płatności i rezerwacji
 1. Aby skorzystać z wypożyczenia pontonu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.
 2. Osoby, które nie zrobiły rezerwacji mogą być obsłużone pod warunkiem dostępności sprzętu.
 3. Sprzęt dla klientów indywidualnych wypożyczamy według cen podanych w cenniku.
 4. Sprzęt wypożyczany jest w ustalonych przez wypożyczalnie godzinach (10:00, 14:00 oraz 17:30*).
 5. Godzina 17:30 aktualna jedynie pod warunkiem zapisania się min. 3 pontonów, rezerwacja tylko telefoniczna. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odwołania tej godziny spływów, jeśli nie uzbiera się odpowiednia ilość chętnych.
 6. Płatność następuje gotówką lub kartą na miejscu startu spływu, po podpisaniu umowy wypożyczenia.
 7. Kiedy nie pływamy? Wypożyczalnia ma prawo do odmówienia wypożyczenia sprzętu, w przypadku zaistnienia warunków pogodowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na wodzie, są to:
  • Stan wody powyżej 180 cm w punkcie pomiarowym na moście w Olchowcach
  • Widoczne i słyszalne zagrożenie burzowe
  • Temperatura powietrza poniżej 10 stopni Celsjusza
  • Na dwie godziny po intensywnych opadach na południe od Sanoka przy wzrastającym stanie wód
  • Wiatr o sile większej niż 50 km/h
 8. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału ratowników w spływie pontonowym. Usługa jest dodatkowo płatna – 200 zł. Zgłoszenie musi nastąpić minimum na 72 godziny przed planowanym wypożyczeniem.
 9. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zapewnieniu udziału instruktora w spływie pontonowym. Usługa jest dodatkowo płatna – 150 zł. Zgłoszenie musi nastąpić minimum na 72 godziny przed planowanym wypożyczeniem.
 10. Wypożyczalnia na życzenie wypożyczającego ma obowiązek udzielić pomocy w zawarciu lub zawrzeć w jego imieniu odpowiednie ubezpieczenie grupowe uczestników spływu NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Usługa jest dodatkowo płatna 2 zł/osoba. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wypożyczenie. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania odpowiednich danych do ubezpieczenia (Imienia i nazwiska i daty urodzenia wszystkich uczestników).
 11. ZielonyPonton.pl zapewnia bezpłatny powrót dla wybranej osoby z pontonu (jednego zamówienia) do Sanoka po odbiór samochodu.
Art.3 Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania
 1. Wynajem lub rezerwacja (w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo potwierdza odpowiedzialność za niego oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Straty w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.
 6. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni ZielonyPonton.pl.
 7. Wypożyczalnia uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.
 8. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.
 9. Odbiór sprzętu odbywa się w Sanoku, a zwrot sprzętu odbywa się w miejscu zakończenia spływu w Dębnej. Inne miejsca odbioru i oddania sprzętu muszą być ustalone wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 10. Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązują się do bezkonfliktowego zachowania w stosunku do innych uczestników spływu, wypoczywających nad wodą oraz wędkarzy.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni ZielonyPonton.pl na zasadzie wynajmu.
 13. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.
Art.4 Korzystającemu ze sprzętu wodnego wypożyczalni ZielonyPonton.pl
zabrania się:

– pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków
– postojów podczas spływu w miejscu do tego niewyznaczonym
– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
– korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
– wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
– przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
– pływania w miejscach niedozwolonych
– spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów na pontonie
– skakania z pontonu do wody
– przebywania w pontonie nie znajdującym się na wodzie
– wędkowania z pontonu
– wyrzucania śmieci do wody, do pontonów oraz zaśmiecania miejsc postojów

Art.5 Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik z siedzibą w Zagórzu ul, Krucza 79,
  adres biura 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5.
  b) kontakt z Administratorem – kontakt@zielonyponton.pl
  c) ZielonyPonton.pl zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe.
  c) ZielonyPonton.pl wykorzystuje system internetowy SMS API do informowanie swoich klientów o szczegółach zamówienia. Dane do SMSApi przekazywane są na podstawie wewnętrznych umów powierzenia danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  – obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)
  – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZielonyPonton.pl
  – wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 5. Polityka Prywatności i zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez ZielonyPonton.pl zamieszczone są pod adresem https://www.zielonyponton.pl/polityka-prywatnosci
 6. ZielonyPonton.pl może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia ZielonyPonton.pl do jej publikacji w szczególności na stronie internetowej ZielonyPonton.pl, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.
 7. Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
 8. Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
  W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo pozywającego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  – dotyczące ochrony konsumenta
  – ustawy o ochronie danych osobowych
  – kodeksu cywilnego
 10. Powyższy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej serwisu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej serwisu internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej ZielonyPonton.pl.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2019 r.