ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik

Regulamin sprzedaży on-line biletów (miejsc w pontonach)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż biletów prowadzi ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz, NIP 6871836147, REGON: 180468686.

2.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego na wypożyczenie pontonu na spływ pontonowy Sanem.

3. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checbox’u podczas czynności zakupu biletu/ów on-line jest jednoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Informacje podane na stronie internetowej w domenie zielonyponton.pl w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Zakup biletów i płatność on-line

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie zielonyponton.pl w panelu rezerwacji

a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

b) wybrania odpowiedniej ilości biletów (w ilości należy uwzględnić również miejsca „darmowe”)

c)wypełnienia formularza „Twoje dane”

d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,

e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2.  Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumują się. Całkowita wartość zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

5. Ceny biletów są kwotami brutto.

6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 20 minut od momentu zatwierdzenia przez klienta płatności poprzez przycisk „Zarezerwuj i opłać”, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o. , właściciela serwisu zielonyponton.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl

8. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.

9. Kupujący ma prawo zgłosić potrzebę wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym. W tym celu należy skontaktować się z ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik (tel. 697 075 795, e-mail: kontakt@zielonyponton.pl).

10. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe uprawniające do wypożyczenia odpowiedniej ilości sprzętu.

11. Nie ma konieczności drukowania biletu/biletów. Kupujący będzie weryfikowany po nazwisku podanym w formularzu zamówienia.

12. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na  poprawność adresu e-mail, ponieważ na niego przyjdzie potwierdzenie zamówienia.

13. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 30 minut przed godziną startu spływu.

14. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

15. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów na wypożyczenie pontonów. Liczba biletów przeznaczona do przedsprzedaży jest ograniczona i nie wyczerpuje wszystkich miejsc w pontonach na dany termin. Pozostałe bilety można kupić w punkcie obsługi turystów ZielonegoPontonu.pl nad Sanem bezpośrednio przed planowanym spływem.

§ 3

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy spływ pontonowy nie odbędzie się ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub z przyczyn leżących po stronie ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik, ZielonyPonton.pl przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 7 dni po odwołanym spływie pontonowym. Zwrot będzie dokonany, co do zasady przelewem.

2. W przypadku zwrotu za bilety zakupione drogą elektroniczną należy odesłać wydrukowane potwierdzenie rezerwacji (lub ewentualnie wystawioną do niego fakturę) na adres korespondencyjny: ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: kontakt@zielonyponton.pl oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

3. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/rezerwacji. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie poprzez kontakt z ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik osobiście, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym spływ, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Biura.

5. Przebukowanie biletów na inny termin jest możliwe, maksymalnie do 14 dni od daty przełożonego spływu. Zgłoszenia o przełożeniu terminu należy dokonać maksymalnie na 24 godziny przed przekładanym spływem, nowy termin zostanie potwierdzony w zależności od dostępności miejsc.

6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kontakt@zielonyponton.pl lub w Biurze w Zagórzu.

7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty poprawnego złożenia. 

§ 4

Ochrona danych Kupującego

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik z siedzibą 38-540 Zagórz, ul. Krucza 79.

2. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

3. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez ZielonyPonton.pl wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualnienia czy żądania usunięcia.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w punkcie obsługi turysty nad Sanem oraz za pośrednictwem strony internetowej zielonyponton.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik  nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Wszystkie informacje na temat kalendarza wypożyczeni (terminów i godzin), cennika oraz godzin pracy Biura ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik opublikowane zostały na stronie zielonyponton.pl i są dostępne pod nr telefonu +48 697 075 795.

5. ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu wypożyczeni pontonów.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.zielonyponton.pl

PRZEZ INTERNET

kontakt@zielonyponton.pl

TELEFONICZNIE

13 30 67 888
697 075 795
Pon-Sb 9:00-18:00

W PUNKCIE SPRZEDAŻY

  1. W Uhercach mineralanych przy drezynach rowerowych
  2. Zagórz ul. Bieszczadzka 5