Obowiązek informacyjny
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym Biurem

telefonicznie:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00 pod numer telefonu: +48 697 075 795

e-mailowo:

 pod adresem: kontakt@zielonyponton.pl w temacie wpisując RODO

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście:

pod adresem:  ZielonyPonton.pl Paweł Wójcik, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia i przekazania oferty organizacji spływu pontonowego dla grupy turystycznej przygotowanej przez ZielonyPonton.pl, realizacji umowy usług organizacji spływu, ubezpieczenia uczestników spływu grupowego, wypożyczenia sprzętu przez klientów indywidualnych w ramach wypożyczalni sprzętu sportowego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.

Państwa dane mogą być  również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością firmy, tj. promocją produktu turystycznego lub innych działań wspierających.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie  danych do celów marketingowych nie uniemożliwia  realizacji usługi.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz niżej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 – celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi wysyłki informacji za pośrednictwem usługi via SMS.
  2. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 – celem przekazywania danych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanego spływu grupowego – ubezpieczenie NNW + aktywności sportowe).

Dane będą przechowywane:

dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej Strony umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, jeżeli będą one wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Szanowni Państwo macie prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.